6.5.14

వేరు చేయలేరు తలపులని - మది తలుపులకు తాళమేసినా

వేరు చేయలేరు తలపులని - మది తలుపులకు తాళమేసినా ..... శ్వేత -- 6-5-14


No comments:

Post a Comment