5.5.14

పదాలకెంతటి పొదుపో - నీ పెదాలపై నాపేరుని పలకటానికి

పదాలకెంతటి పొదుపో - నీ పెదాలపై నాపేరుని పలకటానికి .... శ్వేత 05-05-14


No comments:

Post a Comment