5.5.14

నీ పెదవులకెంతటి ఆరాటమో - నాపేరు పలకాలని

నీ పెదవులకెంతటి ఆరాటమో - నాపేరు పలకాలని ..... శ్వేత -- 5-5-14


No comments:

Post a Comment