22.11.13

శ్వేత ...... చిలిపి వయసు కోరిక

శ్వేత ...... చిలిపి వయసు కోరిక

జాజులు ఎర్రబడ్డాయి ...... నీవు తలపుకు రాగానే
చెక్కిళ్ళు సిగ్గుపడ్డాయి ...... నీవు ఎదురుపడగానే

ఎద తుళ్ళిపడింది ....... నీ పిలుపు వినగానే
పరువం ఎగసిపడింది ....... నీవు చెంతకు రాగానే

మనసు మారాం చేసింది ......... నిను వీడి రానని
చిలిపి వయసు కోరుతున్నది ....... నీ తోడు కావాలని 22-11-13

2 comments: