8.11.13

శ్వేత .....ఆ కళ్ళు .....ఆ......కళ్ళు

శ్వేత .....ఆ కళ్ళు .....ఆ......కళ్ళు 

కొంటె చూపుల కన్నులతో కవ్విస్తూ
కుర్రకారు గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తూ 

అందమైన కళ్ళతో ఆకర్షిస్తూ
అందరి ఆకళ్ళను పెంచుతున్నాయి ... ఆ ...... కళ్ళు  ........ 08 Oct 2013

No comments:

Post a Comment