15.11.13

పునీతురాలినయ్యా ! - నీ పాదాలచెంత చోటుదొరికినంతనే

పునీతురాలినయ్యా ! - నీ పాదాలచెంత చోటుదొరికినంతనే ....శ్వేత... 14-11-13 

No comments:

Post a Comment