15.11.13

చెవిలో చెప్పకు గుసగుసగా _ ఎదుటపడి తెలుపు ఇలా ఊసులుగా

చెవిలో చెప్పకు గుసగుసగా _ ఎదుటపడి తెలుపు ఇలా ఊసులుగా ..... శ్వేత ... 15-11-13
No comments:

Post a Comment