14.11.13

శ్వేత ..... బుల్లి చెల్లి

శ్వేత ..... బుల్లి చెల్లి 

తడబడు అడుగులు ఎందుకే చెల్లి 
బుడిబుడి అడుగులు వేస్తూ రావే 

చురచుర చూపులు చూడకే బుల్లి 
పకపక నవ్వులు రువ్వగ రావే 

చెడుగుడు ఆటలు ఆడుదామే లిల్లి 
చకచక పరుగులు పెడదాం రావే ...... 14 Nov 2013

No comments:

Post a Comment