13.11.13

శ్వేత ....చక్కని చుక్క

శ్వేత ....చక్కని చుక్క 

చక్కని చుక్క - దక్కెను లక్కుగ
మక్కువ పెరిగి వచ్చెను పక్కగ

ఎక్కువ - తక్కువలు ఆలోచించక
కిక్కురుమనక ఠక్కున పట్టెను తనచేయి
మనసు ఆనందంతో ఊరేగెను చుక్కలపల్లకిలో నడిరేయి....13 Oct 2013

No comments:

Post a Comment