22.11.13

ఆనందం

నిన్ను చూసినప్పటి ఆనందం మళ్ళీ నాలో కలుగదు
నా అందాన్ని నేను ఎన్నిసార్లు అద్దంలో చూసుకున్నా ...... శ్వేత ... 22-11-13


No comments:

Post a Comment