7.9.13

మూగబోయిన మొబైల్....


మౌనంగా రోదిస్తూ 
మూగబోయిన మొబైల్.... 
ఎవరినుండీ కాల్స్ రాక....... :P
No comments:

Post a Comment