28.9.13

ప్రతి అడుగులో కనిపిస్తుంది - నా అణువణువులో దాగున్న నీపై నాకున్న ప్రేమ

ప్రతి అడుగులో కనిపిస్తుంది - నా అణువణువులో దాగున్న నీపై నాకున్న ప్రేమ ... శ్వేత  28 Sep 2013


No comments:

Post a Comment