29.9.13

నిన్ను నన్ను ఏకం చేసే

నిన్ను నన్ను ఏకం చేసే

మనసులు ముడివేసే
తనువులు పేనవేసే 
తలపులు కలబోసే 
నీవు నా సొంతమాయే
నా మనసంతా నీవాయే
మన ప్రేమ నిన్ను నన్ను ఏకం చేసే

No comments:

Post a Comment