28.9.13

మైమరపు ...... శ్వేత

మైమరపు ...... శ్వేత

తొలి వలపు తియ్యనైనది
నీ పిలుపు కమ్మనైనది
తలపు పిలుపుల నడుమ కలిగేదే మైమరపు .... 28 Sep 2013

No comments:

Post a Comment