1.9.13

శ్వేత......... చెల్లి (ఉల్లి) లొల్లి

శ్వేత........ చెల్లి (ఉల్లి) లొల్లి  

ఓ నా ముద్దుల చెల్లి 

ఆపవే నీ లొల్లి 

ఆపకుంటే నే పిలుస్తాను పిల్లి

అమ్మతో చెప్పి తాయిలమిప్పిస్తానే తల్లీ

మిడిసి మిడిసి పడమాకే మళ్ళీ మళ్ళీ

తుళ్ళి తుళ్ళి పడమాకే తుంటరి చెల్లీ

ఇంకా ఆపకుంటే నీ లొల్లి

పిలుస్తానే రక్కసిబల్లి

ఆపేస్తే నీ లొల్లి

ఇప్పిస్తా బస్తాడు ఉల్లి....... 31-08-2013No comments:

Post a Comment