9.4.14

శ్వేత ..... శృతి తప్పిన జీవితం

శ్వేత ..... శృతి తప్పిన జీవితం

మితిమీరి ఆలోచించే
మతిలేని మనిషి యొక్క
గతి తప్పిన మనసుకి
శృతి తప్పిన జీవితం 9-4-14

No comments:

Post a Comment