1.4.14

మిగిలేవి వ్యథలే ..... జ్ఞాపకాలే వ్యాపకమైతే

మిగిలేవి వ్యథలే ..... జ్ఞాపకాలే వ్యాపకమైతే ...... శ్వేత 1-4-14


No comments:

Post a Comment