9.4.14

కలువల రేడు నిండు పున్నమై వచ్చెను నేడు - మనసానందమాయె చూడు

కలువల రేడు నిండు పున్నమై వచ్చెను నేడు - మనసానందమాయె చూడు ..... శ్వేత 9-4-14

ఆనంద డోలికలూగె నేడు - కలువల వలువలు కప్పుకున్న నిండు చందురుడు...... @ శ్వేత 9-4-14


No comments:

Post a Comment