22.4.14

నీ రూపే కనిపిస్తుంది - నా మనసుని స్క్రాచ్ చేసి చూస్తే

నీ రూపే కనిపిస్తుంది - నా మనసుని స్క్రాచ్ చేసి చూస్తే ...... శ్వేత 22-4-2014


No comments:

Post a Comment