28.8.17

కవితల పూదోట .... శ్వేత

కవితల పూదోట .... శ్వేత

అలసత్వమెరుగని నా అక్షరాలని
పటుత్వమున్న మంచి పదాలని

మృదుత్వమున్న (మృదువైన) మాటలతో
సరళత్వమున్న సంభాషణలతో

అస్తిత్వం కోల్పోతున్న అక్షరాలని
కమ్మని కవితల పూదోటలో విహరింపచేస్తున్నా ..... 28 Aug 2017

 

No comments:

Post a Comment