11.7.15

మౌనశిలనై మిగిలున్నా - మాటలొచ్చిన మూగ గుండె పలకలేక

మౌనశిలనై మిగిలున్నా - మాటలొచ్చిన మూగ గుండె పలకలేక .... శ్వేత 11 July 2015


No comments:

Post a Comment