11.7.15

తెరచి ఉంటాయి ఎద తలుపులు - వేచి ఉంటాయి నా కన్నులు ...నిత్యం నీకోసమే

తెరచి ఉంటాయి ఎద తలుపులు - వేచి ఉంటాయి నా కన్నులు ...నిత్యం నీకోసమే .... శ్వేత 11 July 2015


No comments:

Post a Comment