11.7.15

శబ్దం చెయ్యక - స్తబ్ధుగా నిలిచింది నిను వీడిన నా దేహం

శబ్దం చెయ్యక - స్తబ్ధుగా నిలిచింది నిను వీడిన నా దేహం .... శ్వేత 11 July 2015


No comments:

Post a Comment