6.7.15

అర్థాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు - అర్థం కోసమే జీవిస్తూ, సంపాదిస్తూ

అర్థాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు - అర్థం కోసమే జీవిస్తూ, సంపాదిస్తూ ....శ్వేత 06 July 2015


No comments:

Post a Comment