17.4.15

జగమంతా మనది

శ్వేత ..... జగమంతా మనది

నాలో సగమై నీవుగా
నా ప్రాణమే నీవుగా
నీ ఊపిరే నేనుగా

వేణుగానమే మనదిగా
మనమిద్దరం ఆడిపాడాలి
జగమంతా మనదిగా ...... 17-4-2015


No comments:

Post a Comment