13.4.15

శ్వేత .... బడుగు జీవులు

శ్వేత .... బడుగు జీవులు

చిరిగిన బుట్టలతో
చితికిన బతుకుల్లో
అతుకుల ముతక బట్టల్లో

మితిమీరిన ఆకలిలో కూడా
నీతి తప్పకుండా నడుచుకుంటూ

కతకటానికి మెతుకులేనప్పుడు
చతికిలబడి ఉండలేక
మెతుకు కోసమై వెతుకులాడుకుంటూ

అడుగడుగునా ఏడ్చుకుంటూ
తమ బతుకు బండినీడ్చుకుంటూ
బ్రతుకుతున్నారు నేటి బడుగు జీవులు...... 12-APRIL 2015

No comments:

Post a Comment