21.4.15

ఒప్పుకోవే నా వినతి

శ్వేత ...... ఒప్పుకోవే నా వినతి

నీవే నా రతివని నే నమ్మితి
అవునో కాదో తెలియజేయు నీ సమ్మతి

చేతులోగ్గి చేస్తున్నా నీకు ప్రణతి
వింటున్నావా నా వినతి

మతిపోయే నీఅందం చూసి అయ్యింది నామనసు కోతి
మితిమీరిన నాప్రేమను చూసి నీవు అనుకోకు అతి

నా మనసుని చేశాను నీకు ఎగుమతి
నీ మనసుని చేయు నాకు దిగుమతి
ఒప్పుకోవే నా వినతి
ఓ నా సుమతి
కుదిరితే మనకు జోడీ పోదాము ఇద్దరం తిరుపతి ....... 21-04-2015


No comments:

Post a Comment