13.4.15

శ్వేత ....... గతి తప్పిన గమ్యం

శ్వేత ....... గతి తప్పిన గమ్యం

శృతి తప్పిన రాగం
కృతి తప్పిన గానం 
యతి తప్పిన పద్యం
మతి తప్పిన వైనం
గతి తప్పి నడుస్తున్న నా జీవన గమ్యం .....12 APR 2015


No comments:

Post a Comment