14.12.13

ఆరాధించి, ఆస్వాదించటమే తెలుసు నాకు - నీ అపురూప లావణ్యాన్ని

ఆరాధించి, ఆస్వాదించటమే తెలుసు నాకు - నీ అపురూప లావణ్యాన్ని  -- శ్వేత 14-12-13


No comments:

Post a Comment