30.12.13

గూడు చెదిరిపోయే - జంటవీడిపోయే

గూడు చెదిరిపోయే - జంటవీడిపోయే
కళలు చెరిగిపోయే - కలత వీడదాయే 


No comments:

Post a Comment