18.12.13

నన్ను నేను మరచిపోయా ........ నీలో నన్ను చూసినప్పుడు .....

నన్ను నేను మరచిపోయా ........ నీలో నన్ను చూసినప్పుడు ..... శ్వేత ... 18-12-13

No comments:

Post a Comment