18.6.16

నమ్మకాన్ని అమ్మకానికి పెట్టింది - స్నేహం

నమ్మకాన్ని అమ్మకానికి పెట్టింది - స్నేహం ..... శ్వేత 18 June 2016


1 comment:

  1. స్నేహమున్న చోట నమ్మకముంటుంది.. నమ్మకమున్న మనసులో స్నేహం పథిలంగానుంటుంది.. కాలమే కదలినా కరగని గని స్నేహమన్నది.. స్నేహం విలువైనది వెలకట్టలేని స్నేహం స్వార్థానికి ఏనాడు అమ్ముడుపోదు..

    ReplyDelete