14.1.15

శ్వేత ........ తలపుల పిలుపులు

శ్వేత ........ తలపుల పిలుపులు

చాలించు ఇక నీ మూతివిరుపులు
చూపించు నీ నగవులు

కురిపించు నాపై నీ వలపులు
అందించు నీ తీపి తలపులు

దాచుంచు నీ బిగువులు
వినిపిస్తున్నాయి నీ పిలుపులు

మైమరపిస్తున్నాయి నన్ను నీ మేని మెరుపులు
కవ్విస్తున్నాయి నన్ను కసిగా నీ అందాలు ------ 14-1-2015


No comments:

Post a Comment